Healingstudie
Välkommen
Lilian Nordström
Forskning Akademiska Sjukhuset Uppsala
Healingterapeututb.
Healingstudie
Healingterapeuter
Healingstudie med Värmekamera
Sid 2
Sid 3

Samtliga deltagare fick fylla i en livskvalitetsenkät EORTC-QLQ-C30
före, under samt efter studiens avslut.

Resultatet av enkäten finns redovisad på figur 9.

       Smärta     Sömn   Andfådd    Aptit       Oro       Minne  Rörlighet  Kramper

 

 

  ¤ Före studien         ¤ Under studien         ¤ Efter studien

 

 

Ju högre skalan är desto större är problemen inom detta symptom.
Symptom som smärta, sömnsvårighet, andfåddhet, minne, rörlighet och kramper har minskat väsentligt från studiens början till dess slutförande.
Symptom som aptitproblem, oro visar på snarlika värden före

samt efter studien.

Senast uppdaterad
27/01/2021 22:38