Pilotprojekt sid 2
Välkommen
Lilian Nordström
Forskning Akademiska Sjukhuset Uppsala
Pilotprojekt sid2
Pilotprojekt sid3
Healingterapeututb.
Healingstudie
Healingterapeuter
Healingstudie med Värmekamera

Healingforskning på Uppsala Akademiska Sjukhus

Delanalys 3 Tumörtillväxt:

 

Kontrollgruppen.
Resultat av röntgen finns dokumenterad för fyra av patienterna i kontrollgruppen. I två av fallen blev tumören eller metastaserna mindre under cytostatikabehandlingen. För alla fyra patienter visade röntgen tillväxt av tumören efter avslutad cytostatikabehandling.

Healinggruppen.
I healinggruppen fanns det en patient där metastasen (infiltratet) försvann helt. Detta efter både cytostatikabehandling, strålbehandling och healingbehandling. Han fick dock metastaser i hjärnan som opererades men som fanns kvar vid hans död. På obduktionen upptäcktes en suspekt primär tumör i pankreas som tidigare var okänd. En annan patient i denna grupp hade multipla metastaser i bägge lungorna som länge var oförändrade och i december var ”möjligen antytt större än i juni”. I mars 98 var metastaserna fortfarande oförändrade. Den tredje patienten var tidigare opererad för sin tumör, dock ej radikalt. Hos denna patient upptäcktes ett suspekt recidiv i maj 98. Healingbehandling pågick från oktober 97 till januari 98 för denna patient. Det fanns ingen säker regress på röntgenbilden för den fjärde patienten.

Delanalys 4 Livskvalitet:

EORTC QLQ-C30 är ett instrument som används inom cancerforskningen för att mäta livskvalitet. Vi valde detta eftersom det har använts tidigare i Sverige på patienter med diagnos lungcancer under cytostatikabehandling. Patienterna fyllde i enkäten innan behandlingen påbörjades, under behandlingens gång samt efter avslutad behandling. Cytostatikabehandlingen började tidigare än healingbehandlingen hos tre av fyra patienter i

healinggruppen.
Alla patienter svarade på enkät ett. En patient från kontrollgruppen svarade ej på enkät två och tre. En patient

från healinggruppen svarade ej på enkät tre. Den patient

från healinggruppen som ej svarade på enkät tre avled

innan studien avslutades. Dessa två patienter räknas som

bortfall i statistiken.


Figur 5 Funktionsnivå före cytostatikabehandling.

Högre värden representerar högre fungerande nivåer i vardagssituationer.

 

Förmågan till funktion i olika livssituationer ter sig likartat i tre av funktionerna. De mest framträdande skillnaderna är i rollfunktion där patienterna i healinggruppen har ett högre värde, samt i kognitiv funktion där situationen är den omvända dvs patienterna i kontroll-gruppen har högre värden.

 

Figur 6 Funktionsnivå under pågående cytostatikabehandling.

Patienterna i kontrollgruppen har en klar ökning i rollfunktion. Liten ökning i fysisk, kognitiv och socialfunktion samt en liten minskning i psykisk funktion. Patienterna i healinggruppen visar en klar ökning i fysisk, kognitiv och social funktion och liten ökning i roll och psykisk funktion. I figuren presenteras värden i enheter. Omräknat, ger dessa värden en förbättring i genomsnitt motsvarande 18% i kontrollgruppen och 41.4% i healinggruppen.

Figur 7 Funktionsnivå efter avslutad cytostatikabehandling.

Patienterna i kontrollgruppen minskar sin nivå i alla funktioner utom rollfunktionen som förblir på samma nivå efter cytostatikabehandling som den var före behandlingens början. Patienterna i healinggruppen ökar sin nivå i alla funktioner utom rollfunktionen som förblir på samma nivå efter cytostatikabehandling som den var före behandlingens början. Omräknat från enheter har patienterna i kontrollgruppen i genomsnitt 29.4% lägre värden efter behandlingen medan patienterna i healinggruppen i genomsnitt har 24.4% högre värden.

Figur 8 Genomsnitts värden på funktionsskalan.

Högre värden representerar högre fungerande nivåer

i vardagssituationer.

När man jämför genomsnittsvärden från alla tre enkäter skattar sig patienterna i healing gruppen lägre än patienterna i kontroll gruppen före påbörjat behandling. Efter sex veckors behandling med cytostatika och healing skattar patienterna i healinggruppen sig något högre än patienter i kontroll gruppen. Efter avslutad cytostatikabehandling har patienterna i healing gruppen skattat sig betydligt högre på funktionsskalan.

Figur 9 Allmänt hälsotillstånd.

Högre värden representerar bättre livskvalitet.

Figur 9 visar allmänt hälsotillstånd för patienterna före, under

och efter cytostatika- och healingbehandlingen.

Patienterna i healinggruppen har 10 enheter lägre värden änNästa Sida

patienterna i kontrollgruppen innan påbörjad behandling.

Cirka 8 enheter högre värden under behandlingen och cirka 31

enheter högre värden efter avslutad behandling.

Senast uppdaterad
27/01/2021 22:38